ข้อตกลงการสมัคร DICE ID


    1. ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการเกมออนไลน์ของบริษัทด Digicrafts Company Limitedให้เป็นไปตามวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้หรือจะได้กำหนดใช้ในอนาคต

    2. ผู้ลงทะเบียนจะต้องระบุข้อมูลการสมัครตามความจริงเพื่อขอรับบริการm หากในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่าผู้ลงทะเบียนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ อาจรวมถึงการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    3. ข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งไว้ต้องเป็นข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเองเท่านั้น

    4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตั้งชื่อ GM หรือที่สื่อความหมายถึง บริษัทฯ หรือทีมงานเกมออนไลน์ของบริษัท โดยไม่อนุญาต รวมถึงคำหรือคำที่ดัดแปลง ที่สื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม อันขัดต่อขัดต่อศีลธรรม จรรยา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย และห้ามตั้งชื่อเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด   หากพบบริษัทฯ   จะดำเนินการลบ Account (ID) หรือ ตัวละคร (Character) นั้น  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ในกรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดดังกล่าว สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งสิ้น

    5. ผู้ลงทะเบียนต้องเก็บรักษา DICE PASSPORT และ Password ของท่านเองโดยต้องไม่ให้ผู้อื่นรับรู้ถึง DICE PASSPORT และ Password  โดยเด็ดขาด   หากเกิดความเสียหายกับ Account (ID) ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม   และห้ามผู้ลงทะเบียนนำ DICE PASSPORT และ Password ของท่าน ไปให้บุคคลอื่นร่วมใช้ หรือจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลอื่น โดยเด็ดขาด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

    6. บริษัท ดิจิคราฟ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการให้บริการ และหยุดให้บริการเกมออนไลน์ในเวลาใดๆได้ตาม
ความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    7. ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการ ปฏิบัติผิดกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยกฏ กติกา มายาท มีดังต่อไปนี้
                1. ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่น
                2. ห้ามเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการทั้งของตัวตนและผู้อื่นโดยไม่ได้รับความ ยินยอมจากบริษัท
                3. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                4. ผู้ใช้บริการต้องไม่เผยแพร่ Virus หรือทำการ Hack ข้อมูลผู้ใช้บริการอื่น
                5. ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้โปรแกรมโกง หรือโปรแกรมช่วยเล่น
                6. ผู้ใช้บริการต้องไม่แลกเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเกม หรือไอดี เป็นเงินจริงกับผู้อื่น
                7. ผู้ใช้บริการต้องไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของบริษัท
                8. ผู้ใช้บริการต้องไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงต่อบริษัท
                9. ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น, ใช้ไอดีและพาสเวิร์ดของบุคคลอื่นโดยมิชอบ
                10. ผู้ใช้บริการต้องไม่สร้างไอดีขึ้นมาเพื่อก่อกวนหรือรบกวนบุคคลอื่น
                11. ผู้ใช้บริการต้องไม่ตั้งชื่อ Clan หรือ Guild ที่ไม่เหมาะสม เช่น มีคำหยาบคาย หรือคำผวน
                12. ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติ
                13. ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้คำหยาบคาย หรือด่าทอกัน
                14. ผู้ใช้บริการต้องไม่โฆษณา หรือโพสข้อความที่ไม่เกี่ยวกับตัวเกม โดยการทำไปสู่เวปอื่น
                15. ผู้ใช้บริการต้องไม่โฆษณา หรือโพสข้อความข้อความโฆษณาถึงเวปไซต์ผิดกฎหมาย
    8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมาย กับผู้ขอใช้บริการ ที่ลักลอบ ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือการกระทำใดๆก็ตามที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ

    9. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบริการเกมออนไลน์ รวมถึงบริการเสริมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนั้นทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทะเบียนเข้าใจ และยอมรับว่าทางบริษัทฯ จำกัด ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสีย ที่เกิดขึ้น สืบเนื่องมาจากการใช้บริการเกมออนไลน์...

  
 
 
 Copyright © 2004-2014 Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.